Nhiễm khuẩn HP

Hiểu đúng về vi khuẩn HP

Hiểu đúng về vi khuẩn HP

🦉 HIỂU ĐÚNG VỀ VI KHUẨN HP 🐍 Vi khuẩn HP có tên khoa học là Helicobacter pylori được phát hiện ra năm 1982 bởi Robin Warren và Barry Marshall vẫn được viết tắt trong các phiếu khám bệnh là H.Pylori hoặc khuẩn […]